Yâhuwshúa` in PRE-advent Canonical Scriptures

 

The following list are all the verses in the canonical pre-advent scriptures in which the name “Yâhuwshúa`” (Greek Strong’s #2424) is mentioned, according to the computer-analyzed Septuagint (LXX):

 

Key:

The citations in normal font were OMITTED by scribes from the Masoretic text, you will not find His mention in the KJV.

The citations in bold print are also found in the King James Version (Masoretic-derived). 

The citations in (bold print) with parentheses were found in the KJV but not in the LXX. 

The citations in bold italicized print, though found in KJV, were ALTERED by Masoretic scribes to “Yëshúwa`”.

 

1 Moshéh (“Genesis”)

2:3, 3:17, 4:12, 5:29, 8:21, 20:9, 29:27, 39:11, 40:17, 46:33, 47:3

 

2 Moshéh (“Exodus”)

1:1, 1:14, 2:23, 5:4, 5:5, 5:9, 5:13, 6:9, 12:16, 17:9, 17:10, 17:13, 17:14, 18:20, 20:9, 20:10, 23:12, 23:16, 23:24, 24:10, 24:13, 24:15, 26:31, 26:36, 27:4, 28:6, 28:11, 28:14, 28:15, 28:22, 28:32, 28:39, 30:35, 31:3, 31:5, 31:14, 31:15, 32:16, 32:17, 33:11, 34:10, 34:21, 35:2, 35:21, 35:24, 35:29, 35:32, 35:33, 35:35, 36:1, 36:2, 36:3, 36:4, 36:5, 36:7, 36:35, 36:37, 37:29, 38:4, 38:18, 38:24, 39:3, 39:5, 39:8, 39:15, 39:22, 39:27, 39:29, 39:40, 39:43, 40:33

 

3 Moshéh (“Leviticus”)

7:24, 11:32, 16:29, 23:3, 23:7, 23:8, 23:21, 23:25, 23:28, 23:30, 23:31, 23:35, 23:36

 

4 Moshéh (“Numbers”)

3:7, 3:8, 3:26, 3:31, 3:36, 4:3, 4:4, 4:16, 4:23, 4:30, 4:31, 4:33, 4:39, 4:43, 4:47, 4:49, 7:5, 8:11, 8:15, 8:19, 8:26, 11:28, 13:16, 14:6, 14:30, 14:38, 16:28, 26:44, 26:65, 27:18, 27:22, 28:18, 28:25, 28:26, 29:1, 29:7, 29:12, 29:35, 32:12, 32:28, 34:17

 

5 Moshéh (“Deuteronomy”)

1:38, 2:7, 3:21, 3:28, 4:28, 5:13, 5:14, 11:7, 14:29, 15:10, 15:19, 16:8, 16:15, 23:20, 24:19, 26:6, 27:15, 28:12, 30:9, 31:3, 31:7, 31:14, 31:23, 31:29, 32:4, 32:44, 33:11, 34:9

 

Yâhuwshúa` (“Joshua”)

1:1, 1:10, 1:12, 1:16, 2:1, 2:23, 2:24, 3:1, 3:5, 3:6, 3:7, 3:9, (3:10), 4:1, 4:4, (4:5), 4:8, 4:9, 4:10, 4:14, 4:15, 4:17, 4:20, 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7, 5:9, 5:13, 5:14, 5:15, 6:2, 6:6, (6:8), 6:10, 6:12, 6:16, 6:21, 6:22, 6:25, 6:26, 6:27, 7:2, 7:3, 7:6, 7:7, 7:10, 7:16, 7:19, 7:20, 7:22, 7:23, 7:24, 7:25, 8:1, 8:3, 8:9, 8:10, (8:13) 8:15, 8:18, 8:21, 8:23, 8:24, (8:26), 8:27, 8:28, 8:29, 8:30, 8:32, 8:34, 8:35, 9:2, (9:3), 9:6, 9:8, 9:15, 9:22, 9:24, 9:26, 9:27, 10:1, 10:4, 10:6, 10:7, 10:8, 10:9, 10:12, (10:15), 10:17, 10:18, 10:20, 10:21, 10:22, 10:24, 10:25, 10:26, 10:27, (10:28), 10:29, 10:31, 10:33, 10:34, 10:36, 10:38, 10:40, (10:41), 10:42, (10:43), 11:6, 11:7, 11:9, 11:10, 11:12, 11:13, 11:15, 11:16, 11:18, 11:21, 11:23, 12:7, 13:1, 14:1, 14:2, 14:6, 14:13, 15:13, 17:4, 17:14, 17:15, 17:17, 18:3, 18:8, 18:9, 18:10, 19:49, 19:51, 20:1, 21:1, 21:12, 21:42, 22:1, 22:6, 22:7, 22:34, 23:1, 23:2, 24:1, 24:2, 24:19, 24:21, 24:22, 24:24, 24:25, 24:26, 24:27, 24:28, 24:29, 24:31

 

Judges

1:1, 2:6, 2:7, 2:8, 2:10, 2:21, 2:23, 3:1, 13:12, 16:11, 19:16

 

1 Shmuw’Ë´l (“1 Samuel”)

(6:14), (6:18), 8:16, 14:47, 15:9

 

2 Shmuw’Ë´l (“2 Samuel”)

9:10, 23:20

 

1 Kings

5:16, 7:8, 7:14, 7:18, 7:19, 7:26, 7:28, 7:29, 7:33, 7:40, 7:45, 7:47, 7:51, 11:28, 13:11, 16:7, 16:34, 18:36

 

2 Kings

12:11, 12:14, 12:15, 19:18, 22:5, 22:9, 22:17, 23:8, 23:19

 

1 Chronicles

(7:27), 9:19, 9:31, 9:33, 11:22, 22:15, 23:4, 23:24, 23:28, 24:11, 25:1, 29:1, 29:6, 29:7

 

2 Chronicles

3:10, 4:6, 16:5, 17:4, 17:13, 20:37, 23:18, 24:12, 24:13, 29:34, 29:35, 31:15, 31:21, 32:19, 32:30, 34:10, 34:12, 34:13, 34:16, 34:25, 35:2

 

`Ezrâ´’ (“Ezra”)

2:2, (2:6), 2:36, 2:40, 2:69, 3:2, 3:8, 3:9, 4:3, 4:24, 5:2, 5:8, 6:7, 6:22, 8:33, 10:13, 10:18

 

NchemYâ´hu (“Nehemiah”)

2:16, 3:19, 4:11, 4:15, 4:16, 4:17, 4:19, 4:21, 4:22, 5:16, 6:3, 6:9, 6:16, 7:7, 7:11, 7:39, 7:43, 7:70, 7:71, 8:7, 8:17, 9:4, 9:5, 10:9, 10:33, 11:12, 11:22, 11:26, 12:1, 12:7, 12:8, 12:10, 12:24, 12:26, 13:10, 13:30

 

`Iyyówv (“Job”)

1:3, 1:10, 4:17, 10:3, 11:4, 11:11, 13:27, 14:15, 21:16, 22:3, 24:14, 34:21, 34:25, 36:3, 36:9, 36:23, 36:24, 37:12, 37:15, 39:11

 

Songs (“Psalms”)

8:3, 8:6, 9:16,17:4, 28:4, 28:5, 33:4, 33:15, 44:1, 45:1, 46:8, 62:12, 64:9, 66:3, 66:5, 77:11, 77:12, 78:7, 86:8, 90:16, 90:17, 92:4, 92:5, 95:9, 102:25, 103:22, 104:13, 104:23, 104:24, 104:31, 105:1, 106:13, 106:35, 106:39, 107:22, 107:24, 109:20, 111:2, 111:3, 111:6, 111:7, 115:4, 118:17, 135:15, 138:8, 139:14, 143:5, 145:4, 145:9, 145:10, 145:13, 145:17

 

Proverbs

8:22, 10:16, 11:18, 13:19, 16:2, 16:9, 16:11, 18:9, 20:6, 20:12, 21:8, 22:8, 22:29, 24:12, 24:27, 31:15, 31:17

 

Song of Shlómoh (“Song of Solomon”)

7:1

 

Yshá`Yâhuw (“Isaiah”)

2:8, 3:10, 3:11, 3:24, 5:12, 17:8, 19:14, 19:15, 28:21, 29:15, 29:23, 32:17, 37:19, 40:10, 45:11, 54:16, 58:13, 59:6, 60:21, 62:11, 64:4, 64:8, 65:7, 65:22, 66:18

 

YirmYâ´huw (“Jeremiah”)

1:16, 7:13, 10:3, 10:9, 10:15, 14:4, 17:22, 17:24, 18:3, 25:6, 26:13, 31:16, 32:19, 44:8, 48:10, 48:30, 50:25, 50:29, 51:10, 51:18

 

Lamentations

3:64, 4:2

 

YchezqË´’l (“Ezekiel”)

1:16, 16:30, 23:43, 44:14

 

Dâ´niyyË´’l (“Daniel”)

2:49, 3:12, 4:37, 8:27

 

Howshë´a` (“Hosea”)

13:2, 4:3

 

Yâhuw’Ë´l (“Joel”)

2:11, 2:20

 

`Âmówç (“Amos”)

8:7

 

Yownâ´h (“Jonah”)

3:10

 

MiykhâYâ´hu (“Micah”)

5:13, 6:16

 

Nachúwm (“Nahum”)

2:13

 

Chavaqqúwq (“Habakkuk”)

1:5, 3:2, 3:17

 

Chaggáy (“Haggai”)

1:1, 1:12, 1:14, 2:2, 2:4, 2:14, 2:17

 

ZkharYâ´hu (“Zechariah”)

3:1, 3:3, 3:6, 3:8, 3:9, 6:11